Dashboard!

Üldinfo

Investeeringu algus 2014-03-16

Investeeringu lõpp 2020-12-31

Kogumaksumus EUR

Uus Kilingi-Nõmme - Riia TEC II 330 kV õhuliin likvideerib „pudelikaelea“ Eesti-Läti piiril ning tõstab ülekandevõimsust 500-600 MW võrra. Samuti loob uus õhuliin transiitkoridori EstLink 2 (Eesti-Soome) ja NordBalt (Rootsi-Leedu) ühenduste jaoks, vähendades sellega Baltimaade energiasõltuvust Venemaast.

Lisaks loob õhuliin liitumiseks täiendavad võimalused elektritootjatele Lääne-Eestis ning Lätis. Õhuliini olemasolu on eeltingimuseks uute meretuuleparkide rajamiseks Eestis ja Lätis.

Õhuliini ehitus tõstab konkurentsi elektriturul Balti- ning Põhjamaades ja Kesk-Euroopas.

Eeltoodust lähtudes alustas Elering ettevalmistusi uue Kilingi-Nõmme Riia TEC II õhuliini ehitamiseks. Vastavalt märtsi keskel 2014 Eleringi ja maavalitsuste vahel sõlmitud koostöökokkuleppele on Viljandi ja Pärnu maavalitsused algatanud maakonna planeeringuid täpsustava teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Kehtestatud teemaplaneeringu alusel koostatakse õhuliini tehniline projekt.

Uus Kilingi-Nõmme Riia TEC II 330 kV õhuliin on 14 km pikk, läbib kahte maakonda ja kahte omavalitsust. Liin tuleb täielikult kogu ulatuses uude trassi.

Elering plaanib Kilingi-Nõmme Riia TEC II uue kõrgepingeliini ehitushanke välja kuulutada 2016. aastal ning uus liin peaks valmima aastal 2020.