Dashboard!

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduskeskkonnale. Mõju hindamise tulemusena esitatakse olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning antakse soovitused eelistatuima trassivariandi valikuks

KSH lähteülesandeks on KSH programm. Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramise teemaplaneeringu KSH programm kiideti Keskkonnaameti poolt heaks 2014.a juulis. KSH programmi materjalidega on võimalik tutvuda siin.

Vastavalt heakskiidetud KSH programmile teostati teemaplaneeringuga kavandatava tegevuse mõju hindamine, mille käigus hinnati Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini rajamise ja käitamisega kaasneda võivaid negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale ning anti soovitusi oluliste negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks.

KSH aruande avalik väljapanek toimub 27. novembrist 2014 kuni 5. jaanuarini 2015.a ja avalik arutelu 10. veebruaril 2015. Vaata täpsemat teavet teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta siin.

Tutvu avalikustamisele esitatud KSH aruandega siin.