Dashboard!

Andmeladu

Andmelao infoportaal asub aadressil andmeladu.elering.ee.

Andmelao süsteem koosneb tarkvara ja riistvara lahendusest, kus hallatakse elektrienergia mõõteandmete vahetamist turuosaliste vahel, toetatakse elektrienergia tarnijate vahetuse protsessi turul ning ühtlasi säilitatakse elektritarbimise mõõteandmeid. Andmelaos kodeeritakse Eesti elektriturul tegutsevad turuosalised, samuti kõik turuosaliste vahelist elektrienergia liikumist mõõtvad mõõtepunktid. Kodeerimine annab aluse turuosaliste õiguste, samuti tarneahelate defineerimiseks.

Andmelao üldeesmärk on efektiivne, turuosaliste võrdse kohtlemise printsiipe arvestavate ning elektrituruseadusest tulenevatele nõuetele vastavate andmevahetuse protsesside tagamine elektrituru täielikul avamisel. Andmeladu on oluliseks eelduseks, et Eesti elektritarbijad saaksid alates 2013. aastast valida ja muuta elektri tarnijaid.

Andmeladu peab tagama selleks õigusi omavatele turuosalistele võrdse juurdepääsu elektrienergia mõõteandmetele ja võimaldama kiiret tarnija vahetuse protsessi. Osapoolte peamine huvi on saada usaldusväärseid andmeid ühtses formaadis.

Andmevahetuse protseduur ja andmetele juurdepääs, samuti Andmelao teenuse kasutamise õigused/kohustused on turuosalistele lihtsad ja arusaadad.Võrguettevõtja peab tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse.

Nõuded Andmelao süsteemile on kõrged – 99,99% töökindlust tööajal ja etteantud kriitilistel päevadel viitab riistvara ja tarkvara kõrgele veakindlusele. Süsteemi hooldus ei tohi häirida kasutatavust.

Tulenevalt andmete ladustamisnõudest peab süsteem olema suurendatav kuni 2,5 miljoni mõõtepunktini ja mõõtmiste arvuni suurusjärgus 400 miljardit mõõtmist.

Tarkvara funktsionaalsus peab katma kõik vajalikud protsessid alates mõõteandmete vaatamisest kuni lihtsamate raportite genereerimiseni andmelaos.

Andmevahetus teiste süsteemidega peab olema teostatud võimalikult automaatselt ilma kasutajapoolsete lisategevusteta. Määratud on sõnumite formaadid ja olemas on soovituslikud sõnumi ülesehitused. Süsteemi abil on juurutatud sõnumite standardformaadid siinse turu jaoks, võttes samas aluseks sellekohased nõuded ja head tavad Euroopas.

Tarbija jaoks on tähtis rõhutada, et infosüsteemi andmeladu.elering.ee kaudu saavad kõik ligipääsu oma tarbimisandmetele. Turuosalisele on nähtavad lepingute tähtajad, müüjad, tunnipõhised mõõteandmed, tarbija EIC-kood ja tarbijaga seotud mõõtepunktide EIC-kood. 

Tarbija saab Andmelao kaudu anda ühele või mitmele elektrimüüjale nõusoleku ligipääsuks oma elektritarbimise andmetele, lisades soovi korral süsteemi ka oma kontaktandmed, mille kaudu on müüjal võimalik temaga ühendust võtta. Portaali kaudu saab tarbija näha ka seda, kes ja millal on tema tarbimisandmeid vaadanud.

Nagu eelpool märgitud, saavad tarbija andmetele ligipääsu need osapooled, kellel selleks on seadusjärgne õigus või kellele tarbija ise on selle õiguse andnud.

Andmeladu on süsteem: Andmeladu ei ole süsteem:
kus on info turuosalise VÕRGU- ja TARNELEPINGU kehtivuse kohta mis vahendab turuosaliste omavaheliste lepingute sisu
kus turuosaline annab müüjale VOLITUSE 12 kuu mõõteandmete pärimiseks/pakkumise tegemiseks mis evib hinnainfot
kuhu võrguettevõtja edastab vastavalt kokkulepitud tähtaegadel kõikide mõõtepunktide tunnipõhised MÕÕTEANDMED kus tehakse pakkumisi
kus müüja saab volituse alusel PÄRIDA turuosalise 12 kuu mõõteandmeid, mille alusel pakkumist teha mille vahendusel sõlmitakse uusi lepinguid
kuhu müüja saadab info TURUOSALISE VOLITUSEST mõõteandmete pärimiseks mis asendab võrguettevõtjate ja/või avatud tarnijate mõõteandmete infosüsteemi ja/või kliendiinfosüsteeme
mis ei luba mitut SAMAAEGSELT kehtivat TARNELEPINGUT
mis edastab võrguettevõttele info uue TARNELEPINGU sõlmimisest

Andmelaoga seotud kontaktid: