Dashboard!

Elektritootja andmed tootmisseadmete kohta

Vastavalt Võrgueeskirjale koostab süsteemihaldur Elering igal aastal tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu.
Hinnang koostatakse lähtudes nõudest, et süsteemi tootmisseadmete piisavuse varu ei tohi olla väiksem süsteemi päevasest maksimaalsest tarbimisest (tiputarbimine), millele on lisatud 10%-line varu elektrivarustuse tagamiseks ootamatute koormuse muutuste ning pikemaajaliste planeerimata tootmiskatkestuste korral.

Võrgueeskirja § 132 "Tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajalik tootmisvaru" lõike 5 kohaselt tuleb kõikidel elektritootjatel esitada süsteemihaldurile Elering iga aasta 1. veebruariks Võrgueeskirja lisas 3 toodud andmed järgmise 10 aasta kohta elektrisüsteemi piisavuse varu hindamiseks.

Elering avaldab järgmise 10 aasta jaanuarikuu (maksimaaltarbimine) ja juulikuu (minimaaltarbimine) kohta tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu. Eelnevate aastate kohta avaldatud Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete piisavuse aruanded leiate siit.

Elektritootja saab esitada andmed elektroonselt lisatud vormi kohaselt e-posti aadressile kliendihaldur@elering.ee või saates dokumendid posti teel aadressile Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn. Andmete esitamisega seoses tekkinud küsimustega palume pöörduda Eleringi elektrisüsteemi analüütiku, Mari Löperi poole telefonil 715 1315 või e-posti aadressil kliendihaldur@elering.ee.


Vaata lisaks:
Võrgueeskirja lisa 3 "Andmed tootmisseadmete kohta"