Dashboard!

Mida tähendab avatud elektriturg?

1. jaanuaril 2013 avanes Eesti elektriturg täielikult ning kõik elektritarbijad muutusid vabatarbijateks.

Elektrituru avamise eesmärk on konkurentsi tekitamine võimalikult mitmes elektrienergia tarnimise lülis. Turu avamisega tekivad turuosalistele uued võimalused tegutsemiseks, tekib konkurents elektritootmises ja elektrikaubanduses tegutsemisel, samal ajal jäävad võrkude infrastruktuuride ja süsteemiteenustega seotud funktsioonid monopoolseteks.

Elektrituru avamise puhul elektri kui kauba hinda ei reguleerita ning hind tekib konkurentsis ostu- ja müügipakkumiste vahel. Elektri turuhinna läbipaistvuse tagab elektribörs,  kus nõudluse ja pakkumise põhjal kujuneb igapäevaselt elektrienergia börsihind. Jätkuvalt saavad turuosalised kasutada elektrienergiaga kauplemiseks ka kahepoolseid lepinguid.

Tootjatele tähendab elektriturg võimalust toodetud elektrienergiat müüa. Toimiv turg koos läbipaistva hinnakujundusega annab omakorda aluse investoritele ja tootjatele pikemaajaliste investeerimisotsuste tegemiseks. 

Tarbijatele tähendab elektriturg võimalust osta elektrit lisaks kahepoolselt kokkulepitud tingimustele ka elektribörsilt. Reeglina ei lähe vabatarbija küll mitte ise otse elektribörsil kauplema, vaid kasutab selleks elektribörsil juba tegutsevate maaklerite teenuseid.

Eleringile kui põhivõrguettevõtjale tähendab elektriturg vajadust teha pingutusi selle nimel, et integreerida turuplats teiste turgudega (Balti- ja Põhjamaad), see tähendab eelkõige teha otsuseid uute riikidevaheliste ühenduste ehitamiseks ja Eleringile pandud süsteemihalduri kohustuste täitmiseks. Eelkõige tähendab elektrituru avamine meile võimalust kasutada turupõhiseid lahendusi süsteemiteenuste pakkumisel (reservide ostmine; reguleerimine).

Elektrituru toimimiseks on vaja:

  • likviidsust – see tähendab piisavat arvu turuosalisi, nii tootjaid kui tarbijaid
  • piisavalt ülekandevõimsusi - Nii Eesti kui ka Baltimaade elektriturg on effektiivseks toimimiseks liiga väikesed – peame olema ühendatud naaberturgudega ja nende kaudu ülejäänud Euroopaga. Samuti on ülekandevõimsuste tagamiseks vaja head süsteemihaldurite omavahelist koostööd – see tähendab Eleringi koostööd partneritega naabersüsteemides.
  • harmoniseeritud turureeglid peavad kehtima ühtlaselt kõigile. Elektrituru toimimist reguleeriv seadusandlus peab võimaldama turuosaliste piiranguteta tegutsemist.
  • toimiv elektribörs – see on kauplemisplatvorm, mis annab võimaluse turuosalistele tegutsemiseks, samuti tagab elektrienergiale läbipaistva hinnaarvutuse. Elektribörsi kaudu jaotatakse ka täna Eestis enamus ülekandevõimsustest naabersüsteemidega.

Alates 1. aprillist 2010 kuni 31. detsembrini 2012 oli Eestis elektriturg suurtarbijatele (vabatarbijatele) 35% ulatuses avatud. Vabatarbijad on ettevõtted, mis tarbivad ühes tarbimiskohas enam kui 2 GWh elektrienergiat aastas. See tähendab, et vabatarbijatel on õigus ja kohustus valida endale elektrienergia müüja. Seda võib teha kahepoolsete lepingute alusel või ostes otse või läbi maakleri Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spol Eesti hinnapiirkonnast.

Elektrituru täies mahus avamine kõikidele tarbijatele toimus 1. jaanuaril 2013. aastal.

Kokkuvõtva info elektrituru avanemisest leiab brošüürist "Eesti elektrituru täielik avanemine".