Dashboard!

Elektrienergia tarbimine ja tootmine Eestis

Hetkeseisuga on kõigi aegade tarbimismaksimumi tipp Eestis 1587 MW (28.01.2010 17:40-17:45 vahel), alates 1966. aastast on tarbimismaksimum kasvanud üle kolme korra.

 

Elektrienergia tarbimine koos võrgukadudega Eestis oli 2015. aastal suurusjärgus 8,1 TWh aastas. Eesti elektrisüsteemis on 2016. aasta novembri seisuga installeeritud netotootmisvõimsus 2947 MW. Igal ajahetkel tegelikult kasutatav võimalik netotootmisvõimsus on aga väiksem, kuna oma mõju avaldavad tootmisseadmete remondid ja avariid ning osade tootmisseadmete genereerimise võimekus sõltub tuule- ja hüdroressursside olemasolust.

Eesti elektrisüsteemiga on 2016. aasta oktoobrikuu seisuga liitunud 375 MW tuuleparke, millest 282,2 MW on liitunud Eleringile kuuluva põhivõrguga. Hetkel loetakse tuuleparkide rekordtootmiseks 279 MW, mis mõõdeti 10. detsembril 2014 kell 14:45-14:50.

Viimaste aastate rekordtootmiseks võib aga lugeda 2281 MW, mis leidis aset 2016. aastal 15. jaanuaril ajavahemikus 09:55-10:00.

Elektrienergia ülekandmine põhjustab võrgus kadusid, mille katmiseks ostab Elering elektrienergiat elektribörsilt. Kadude suurus sõltub paljudest teguritest nagu üle kantud energia kogus, piiriülese energiakaubanduse suunad, võimsusvoogude jagunemine ühendenergiasüsteemis ja sellest põhjustatud transiit, ilmatingimused (õhuniiskus, sademed). 2015. aastal moodustasid kaod 2,77% kogu põhivõrku antud elektrienergia kogusest.


 20152014201320122011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Eleringi põhivõrku antud elektrienergia, GWh1440614402138261280212678 12856 10720 12158 11966 9645 9893 9962
Põhivõrgust sisemaiseks tarbimiseks üle kantud energia, GWh74437473746675457261 7431 7170 7663 7611 7322 6966 6786
Võrgukaod, GWh399381349352356 381 332 387 369 283 289 294
Võrgukadude protsent, %2,77%2,65%2,52%2,75%2,81% 2,96% 3,10% 3,19% 3,08% 2,93%  2,92%  2,95%