Dashboard!

Eleringi keskkonnapõhimõtted

Elering on strateegilise tähtsusega taristuettevõte ning meie põhitegevus Eesti elektrienergia varustuskindluse tagamisel on otseselt seotud keskkonnaga, omades sellele olulist mõju. Keskkonnahoid on osa meie suhtest ühiskonnaga ja seondub laiema vastutustundlikkusega Eleringi tegevuse põhimõtetes ja väärtustes. Seetõttu on pidev keskkonnamõjude hindamine, nii kitsas, seadusest tulenevas mõttes, kui ka laiemas, terviklikus vaates, loomulik osa meie igapäevasest tegevusest.

 

Oluline on täiustada seniseid ning leida uusi meetmeid, et viia mõju keskkonnale võimalikult väikseks. Iga-aastane ettevõtte riskianalüüs sisaldab olulise osana keskkonnariskide hindamist.

Märkimisväärse osa meie keskkonnaalasest tegevusest lähtub Eestis kehtivatest keskkonnaalastest õigusaktidest. Näiteks tuleb trafode hooldusel ja ohtlike jäätmete käitlemisel, ladustamisel ja äraveo alajaamades jälgida kümnete erinevate õigusaktide nõudeid. Nende nõuete eeskujulik täitmine on osa meie loomulikust tööprotsessist, meie personal omab vastavaid teadmisi ja kvalifikatsiooni.

Lisaks väliskeskkonnale on Eleringi jaoks oluline töötajate heaolu. Elektrisüsteemi käitamine on keeruline ja nõuab ranget tööohutusnormide järgimist. See eeldab head ettevalmistust töötaja poolt ja pidevat vastutustundlikku suhtumist tööandja poolt. Meie töötajad läbivad regulaarselt tervisekontrolle ning tööohutusega seotud koolitusi. Teeme ettevõttena kõik endast sõltuva selleks, et meie inimesed saaksid muretult pühenduda oma igapäevasele tööle.

Oma tegevuses juhindub Elering järgmistest keskkondliku vastutuse põhimõtetest:

  • Teavitame oma töötajaid ning tarnijaid seadusandlikest jm keskkonnaalastest nõuetest ning kohustume neid täitma;
  • Väldime keskkonna saastamist ja vähendame jäätmeteket, rakendades selleks parimat võimalikku tehnoloogiat;
  • Tarbime ressursse säästlikult;
  • Nõuame oma hankedokumentides tarnijatelt keskkonnateadlikku tegevust ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamist;
  • Ettevõtte keskkonnapoliitika ja keskkonnaaspektid on avalikud – neid võib iga töötaja vabalt levitada väljaspool ettevõtet.
     

Loe lisaks: