Dashboard!

TEGEVUSED JA PÕHIMÕTTED

Võrgu ümberehituse põhimõtted

Kliendi poolt soovitav tehniline lahendus ei tohi halvendada elektrivõrgu ja ümberehitatava elektripaigaldise olemasolevat seisundit.

Kliendi poolt esitatav tehniline lahendus elektripaigaldise ümberehitamise teostamiseks peab lähtuma põhivõrgu elektripaigaldise ümberehitamise tehnilistes põhimõtes toodust.

Kõik elektripaigaldise ümberehitamisega seotud kulud finantseerib klient.

Klient korraldab elektripaigaldise ümberehitamiseks vajalike maakasutuslepingute sõlmimise ja muude kasutuslubade ning kooskõlastuste saamise Eleringi kasuks.

Klient on kohustatud esitama ümbertõstetava Eleringi õhuliini või maakaabli uue trassivaliku koos elektripaigaldise ümberehitamise taotlusega.

Etapid projekti teostamisel

Õhuliini asendamine kaabelliiniga või olemasolevate liinide ja alajaamade ümbertõstmine:
 

 1. Enne lepingu sõlmimist valmistatakse kliendi poolt eelprojekt, milles sisaldub vähemalt:

  • trassi valik ja profiil,
  • info paigaldava kaabli kohta, läbilaskevõime (ristlõige), paigaldustingimused (sügavus, omavaheline kaugus, paigaldusviis).

Alajaama ümbertõstmisel uuele asukohale peab kliendi eelprojekt sisaldama:

  • alajaama uut asukohta,
  • kõikide liinide trasside valikut, nende ühendamiseks uude alajaama.

Vastavad tehnilised nõuded antakse Eleringi poolt.

Alajaama platsi ja/või liinide trassi valik peab sisaldama: geodeetilist mõõdistust; projekteerimistingimuste taotlemist ja projekteerimistingimusi; trassi või platsi valikut koos seadmete põhimõtteliste lahendustega (plaan, profiilid) ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus; kõiki vajalikke kooskõlastusi asjast huvitatud isikutelt ja organisatsioonidelt; ristumiste lahendamist teiste kommunikatsioonidega; vajadusel detailplaneeringute koostamist ning keskkonnamõjude hindamist.

Kooskõlastatud alajaama plats ja/või trassi valik, eelprojekt ja ehitusluba ning vajalikud maakasutuslepingud antakse Eleringile üle.

2. Lepingu sõlmimine.

3. Alajaama platsi ja/või trassi valiku kooskõlastus Eleringiga:

4. Elering koostab võrgu ümberehituse projekteerimise lähteülesande (hankedokumendid).

5. Elering korraldab riigihanke võrgu ümber ehituseks vastavalt Elering nõuetele ja koostatud eelprojektile.

6. Elering korraldab ehituse ja vajaliku demontaažitööd.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Põhivõrgu elektripaigaldise ümberehitamise tehnilised põhimõtted 04.12.2012 387.29 KB