Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.09.12    30.09.11

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 7 725 42 363
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 34 188 33 780
Käibevara kokku 41 913
76 142
Põhivara 450 544
388 636
VARAD KOKKU 492 457
464 778

Kohustused

Lühiajalised kohustused
21 687
23 604
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 221 853 221 454
Muud pikaajalised kohustused 38 878 39 392
Pikaajalised kohustused kokku 260 731
260 846
KOHUSTUSED KOKKU 282 418
284 450

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 4 516 3 491
Jaotamata kasum 55 634 26 947
OMAKAPITAL KOKKU 210 040
180 328
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 492 457
464 778