Dashboard!

Finantsseisundi ülevaade

 Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.12.13    31.12.12

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid1 14512 956
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded23 20535 700
Käibevara kokku24 35048 657
Põhivara646 584467 072
VARAD KOKKU670 934515 729

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad41 71724 318
Lühiajalised kohustused kokku41 71724 318
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused312 390227 013
Muud pikaajalised kohustused42 74039 261
Pikaajalised kohustused kokku355 130266 274
KOHUSTUSED KOKKU396 847290 592

Omakapital

Aktsiakapital149 890149 890
Kohustuslik reservkapital6 2594 516
Jaotamata kasum117 93970 731
OMAKAPITAL KOKKU274 087225 137
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU670 934515 729