Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.06.14    30.06.13

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 5 196 36 828
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 33 939 16 602
Käibevara kokku 39 135
53 430
Põhivara 687 152
504 769
VARAD KOKKU 726 287
558 199

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad 32 160 39 007
Lühiajalised kohustused kokku 32 160
39 007
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 312 640 227 247
Muud pikaajalised kohustused 76 621 43 089
Pikaajalised kohustused kokku 389 261
270 337
KOHUSTUSED KOKKU 421 420
309 344

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 8 706 6 259
Jaotamata kasum 146 270 92 706
OMAKAPITAL KOKKU 304 866
248 855
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 726 287
558 199