Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

 Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.12.14    31.12.13

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid31 8691 145
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded42 40323 205
Käibevara kokku74 27224 350
Põhivara715 777646 584
VARAD KOKKU790 050670 934

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenud1 1900
Võlad tarnijatele ja muud võlad29 09441 717
Lühiajalised kohustused kokku30 28441 717
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused346 666312 390
Muud pikaajalised kohustused98 27942 740
Pikaajalised kohustused kokku444 945355 130
KOHUSTUSED KOKKU475 230396 847

Omakapital

Aktsiakapital149 890149 890
Kohustuslik reservkapital8 7066 259
Jaotamata kasum156 223117 939
OMAKAPITAL KOKKU314 820274 087
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU790 050670 934