Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  31.03.15 *    31.03.14

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 43 573 1 045
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 27 608 40 190
Käibevara kokku 71 181 41 235
Põhivara 764 901 678 748
VARAD KOKKU 836 081 719 983

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 26 426 34 706
Lühiajalised kohustused kokku 27 617 34 706
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 346 797 312 513
Muud pikaajalised kohustused 102 852 77 928
Pikaajalised kohustused kokku 449 649 390 441
KOHUSTUSED KOKKU 477 266 425 146

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 8 706 6 259
Jaotamata kasum 171 983 138 688
OMAKAPITAL KOKKU 330 580 294 837
Mittekontrollitav osalus 28 236 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 836 081 719 983

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta