Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.09.11    30.09.10

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 42 363 13 259
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 33 780 11 761
Käibevara kokku 76 142
25 020
Põhivara 388 636
354 632
VARAD KOKKU 464 778
379 652

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 0 9
Võlad tarnijatele ja muud võlad 23 604 26 959
Lühiajalised kohustused kokku 23 604
26 968
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 221 454 185 622
Muud pikaajalised kohustused 39 392 22 632
Pikaajalised kohustused kokku 260 846
208 254
KOHUSTUSED KOKKU 284 450
235 222

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 134 214
Kohustuslik reservkapital 3 491 2 815
Jaotamata kasum 26 947 7 401
OMAKAPITAL KOKKU 180 328
144 430
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 464 778
379 652