Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  30.06.15 *    30.06.14

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 39 738 5 196
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 22 673 33 938
Käibevara kokku 62 410 39 135
Põhivara 767 232 687 152
VARAD KOKKU 829 642 726 286

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 25 703 32 159
Lühiajalised kohustused kokku 26 893 32 159
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 378 899 312 640
Muud pikaajalised kohustused 110 783 76 621
Pikaajalised kohustused kokku 489 683 389 261
KOHUSTUSED KOKKU 516 576 421 420

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 146 138 146 270
OMAKAPITAL KOKKU 306 771 304 866
Mittekontrollitav osalus 6 296 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 829 642 726 286

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta