Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  31.12.15 *    31.12.14

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 60 489 31 869
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 860 42 403
Käibevara kokku 91 349 74 272
Põhivara 770 577 715 777
VARAD KOKKU 861 926 790 050

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 381 1 190
Muud lühiajalised kohustused 26 735 29 094
Lühiajalised kohustused kokku 29 116 30 284
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 376 796 346 666
Muud pikaajalised kohustused 126 655 98 279
Pikaajalised kohustused kokku 503 450 444 945
KOHUSTUSED KOKKU 532 567 475 230

Omakapital

Aktsiakapital 157 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 160 726 156 223
OMAKAPITAL KOKKU 329 359 314 820
Mittekontrollitav osalus 0 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 861 926 790 050

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta