Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  31.03.16    31.03.15 *

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 88 416 43 573
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 283 27 608
Käibevara kokku 118 699 71 181
Põhivara 765 206 764 901
VARAD KOKKU 883 905 836 081

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 381 1 190
Muud lühiajalised kohustused 26 530 26 426
Lühiajalised kohustused kokku 28 911 27 617
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 376 935 346 797
Muud pikaajalised kohustused 130 898 102 852
Pikaajalised kohustused kokku 507 834 449 649
KOHUSTUSED KOKKU 536 744 477 266

Omakapital

Aktsiakapital 157 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 178 528 171 983
OMAKAPITAL KOKKU 347 161 330 580
Mittekontrollitav osalus 0 28 236
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 883 905 836 081

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta