Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                  30.09.16    30.09.15 *

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 089 37 507
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 139 20 432
Käibevara kokku 101 228 57 940
Põhivara 762 969 767 831
VARAD KOKKU 864 197 825 771

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 21 693 17 423
Lühiajalised kohustused kokku 22 883 18 614
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 367 244 379 037
Muud pikaajalised kohustused 135 769 119 048
Pikaajalised kohustused kokku 503 013 498 085
KOHUSTUSED KOKKU 525 896 516 699

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 136 448 147 940
OMAKAPITAL KOKKU 338 301 308 573
Mittekontrollitav osalus 0 498
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 864 197 825 771

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta