Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

 31.03.17 31.03.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid76 61588 416
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded51 81730 283
Käibevara kokku 128 432 118 699
Põhivara 795 885 765 206
VARAD KOKKU 924 317 883 905

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused4 0352 381
Muud lühiajalised kohustused31 41126 530
Lühiajalised kohustused kokku 35 446 28 911
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused361 829376 935
Muud pikaajalised kohustused161 977130 898
Pikaajalised kohustused kokku 523 806 507 834
KOHUSTUSED KOKKU 559 252 536 744

Omakapital

Aktsiakapital189 890157 890
Kohustuslik reservkapital11 96210 743
Jaotamata kasum163 213178 528
OMAKAPITAL KOKKU 365 065 347 161
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 924 317 883 905