Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    30.06.12    30.06.11

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 7 639 29 564
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 54 989 10 108
Käibevara kokku 62 629
39 672
Põhivara 432 178
379 184
VARAD KOKKU 494 807
418 856

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 0 10
Võlad tarnijatele ja muud võlad 27 097 20 904
Lühiajalised kohustused kokku 27 097
20 914
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 221 739 185 898
Muud pikaajalised kohustused 38 996 39 203
Pikaajalised kohustused kokku 260 736
225 101
KOHUSTUSED KOKKU 287 832
246 015

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 140 000
Kohustuslik reservkapital 4 516 3 491
Jaotamata kasum 52 569 29 351
OMAKAPITAL KOKKU 206 974
172 841
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 494 807
418 856