Dashboard!

Harku-Lihula-Sindi liin

Uue Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepingeliini ehitamine tagab kogu Eesti mandriosa, eriti Lääne-Eesti ja Tallinna piirkonna varustuskindluse ja uued võimalused tootmisvõimsuste liitmiseks elektrisüsteemiga Lääne-Eesti regioonis.

Uue kõrgepingeliini rajamiseks on Elering AS ja Harju, Lääne ning Pärnu maavalitsused sõlminud koostöökokkulepe, mille alusel algatati maakonna planeeringuid täpsustav teemaplaneering "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.