Dashboard!

VÕRGUTEENUS

Vastavalt Eesti elektrituruseadusele võib Eestis olla ainult üks elektri ülekandeteenust osutav ettevõtja ehk põhivõrguettevõtja. Konkurentsiamet on vastava tegevusloa väljastanud Eleringile.

Elering osutab oma teeninduspiirkonnas tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele või teistele võrguettevõtjatele põhivõrgu kaudu järgmiseid võrguteenuseid:

 • taotluse alusel ühendab liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas asuva nõuetekohase elektripaigaldise;
 • taotluse alusel muudab tarbimis- või tootmistingimusi;
 • võimaldab kasutada võrguühendust liitumispunktis;
 • edastab oma võrgus elektrienergiat liitumispunktini või alates liitumispunktist;
 • tagab õigusakti nõuetele vastava mõõteseadme paigaldamise tema võrgus;
 • tagab mõõteandmete kogumise ja töötlemise.

Võrguühendus on elektriline ühendus võrgu ja muu elektripaigaldise vahel.

Võrguühenduse kasutamine tähendab võrguteenuste kasutamist võrguühenduse kaudu.

Ülekandmine on elektrienergia edastamine põhivõrgu kaudu.

Ülekandeteenuse müügiks sõlmib Elering kliendiga võrgulepingu, mis sisaldab:

 • elektrivarustuse skeemi, millel on näidatud liitumispunktid ning elektriseadmete omandipiir;
 • tarbimistingimusi, milles on fikseeritud maksimaalne lubatav tarbimisvõimsus, plaaniliste katkestuste maksimaalsed kestused ning muude elektrikatkestuste likvideerimiseks ettenähtud ajad;
 • ülekantud elektri mõõteseadmete loetelu;
 • releekaitse- ja automaatikaseadmete, süsteemi töökindluse seisukohast olulisemate sekundaarseadmete ning nende sätete loetelu;
 • elektripaigaldiste lülitustoimingute kokkulepe, mis määrab kumb lepingu osapool on lülitamiste loa andja, juhtija ning teostaja;
 • tüüptingimusi.