Dashboard!

Jaotusvõrkudega liituvate elektrijaamade kooskõlastamine

Vastavalt võrgueeskirjale tuleb jaotusvõrguettevõtjatel kooskõlastada Eleringiga kõikide üle 200 kW-se võimsusega tuule- ja päikeseelektrijaamade ning kõikide üle 1 MW elektrijaamade liitumine. 

Jaotusvõrguettevõtjaga liituva tootja liitumise kooskõlastamiseks kord on sätestatud Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimustes (edaspidi: liitumistingimused). Jaotusvõrguettevõtja algatab kooskõlastusprotsessi pärast tootmisseadme liitumistaotluse menetlusse võtmist, edastades põhivõrguettevõtjale liituja elektripaigaldise nõutud andmed ning jaotusvõrguettevõtja poolt koostatavad täiendavalt kohustuslikud lisad vastavalt liitumistingimuste lisale 1.
Juhul kui elektrijaama jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga ühendamine tingib tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutuse Eleringi ja jaotusvõrguettevõtja vahelises liitumispunktis, tuleb jaotusvõrguettevõtjal esitada Eleringile täiendavalt liitumistaotlus.
Kui kooskõlastus liitumiseks eeldab Eleringile või kolmandatele isikutele kuuluvate elektripaigaldiste ümberehitamist, tuleb Eleringile esitada taotlus elektripaigaldise ümberehitamiseks.

Juhul kui elektrijaama liitumisega seoses ei muutu tootmis/tarbimistingimused ega ei ole vajalik Eleringile kuuluva elektripaigaldise ümberehitamine, väljastab Elering kooskõlastuse tootja liitumiseks.

Kui jaotusvõrguettevõtja või tema kliendi elektripaigaldisega ühendatakse tootmisseade, võimsusega üle 5 MW, siis kontrollib elektrijaama liitumisnõuete täitmist Elering, lähtudes seejuures liitumistingimuste punktis 3.9 ja lisas 3 toodud nõuetest, liitumisnõuete täitmist mõõdetakse tootja ja jaotusvõrgu vahelises liitumispunktis.