Dashboard!

Juhend võrguettevõtja sisestamiseks bilansipiirkonda

Igal võrguettevõtjal peab olema oma kadudele üks avatud tarnija.

Võrguettevõtja võrgukao arvutus on järgmine:

 • Võrguettevõtja võrku sisenev aktiivenergia kogus: PINpp  (piirimõõtepunktidest teiselt võrguettevõtjalt võrku sisenenud elektrienergia)
 • Võrguettevõtja võrgust väljuv aktiivenergia kogus: POUTkliendid (võrguettevõtja enda teeninduspiirkonna võrgust klientidele edastatud elektrienergia kogus)
 • Võrguettevõtja võrgu kadu*: PKADU VE = PINpp - POUTkliendid
 • Võrguettevõtja bilanss = PINpp - POUTkliendid PKADU VE = 0

Oma võrgukadude arvutamine on võrguettevõtja kohustus, võrguettevõtja edastab oma võrgukaod Andmelattu kasutades virtuaalset mõõtepunkti.

Võrguettevõtja portfellilepingu lisamine bilansipiirkonda

Avatud tarnija sisestab Andmelaos võrguettevõtja kohta portfellilepingu (vähemalt 21 päeva enne kalendrikuu vahetust).   Portfellilepingu lisamisega liiguvad kõik võrguettevõtja piirimõõtepunktid (PINpp) automaatselt vastava avatud tarnija bilansiportfelli. Eraldi lepingud piirimõõtepunktidesse avatud tarnijad lisama ei pea. Siinjuures:

 • Juhul kui mõni avatud tarnija soovib sõlmida elektrilepingut võrguettevõtja piirimõõtepunkti, süsteem annab veateate.
 • Juhul kui mõni võrguettevõtja märgib piirimõõtepunktis tavalise turuosalise (kes ei ole ise võrguettevõtja),  süsteem annab veateate.
 • Võrguettevõtja piirimõõtepunktides saab olla vaid üks avatud tarnija.

Raportid bilansihalduritele

Andmelaos arvutatakse ja edastatakse bilansihaldurile koondraportid järgmise sisuga:

 • Leht „OS_GO“ = koondmõõteandmed bilansihalduri elektrimüügi elektrilepingute alusel;
 • Leht „BH_OS_GO“ = bilansihalduri portfellis olevate avatud tarnijate elektrimüügi koondmõõteandmed elektrilepingute alusel;
 • Leht „BH_OS“ = Bilansihalduri + tema portfellis olevate avatud tarnijate bilansiselgituse mõõtepunktide koondandmed, mis arvatakse bilansihalduri bilansiselgituse piirkonda (nn IN piirimõõtepunktid);
 • Leht „BH_GO“ = võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgituse portfellist maha arvutatud müük, elektrilepingud teiste bilansihaldurite portfellides (nn OUT piirimõõtepunktid)

Koondraportid arvutatakse ja edastatakse järgmise ajakavaga:

 • Iga päev kella 14.00ks eelmise päeva mõõteandmetega raportid (sh on mõõteandmeid kehtiva kalendrikuu algusest alates);
 • Kalendrikuu 1. kuupäeval arvutatakse tagasiulatuvalt kaks kuud ja kolm kuud tagasi mõõteandmed kalendrikuu kohta;
 • Kalendrikuu 10ndal kuupäeval arvutatakse eelmise kalendrikuu mõõteandmed, mis on aluseks esialgseks bilansiaruandeks;
 • Näide:

 

Jaanuari mõõteandmete koondraport

Veebruari mõõteandmete koondraport

Märtsi mõõteandmete koondraport

Esialgne bilansiaruanne

10. veebr

10. märts

10. aprill

Lõplik bilansiaruanne

1. aprill

1. mai

1. juuni

 

Võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgitus

Võrguettevõtja bilansihaldurile bilansipiirkonna piirimõõtepunktid on:
a) Võrguettevõtja enda piirimõõtepunktid (võrguettevõtja on ise klient), mille kaudu elekter siseneb võrguettevõtja võrku (nn bilansipiirkonda sisse arvutatud kogused);
b) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna mõõtepunktid, kus turuosalistel on avatud tarne leping mõne teise avatud tarnijaga.

(Reegel: turuosalise mõõtepunktis bilansihaldur ja võrguettevõtja bilansihaldur selles mõõtepunktis on erinevad (nn bilansipiirkonnast välja arvutatud kogused)).

Andmeladu arvutab alates lepingu algusajast kõik võrguettevõtja piiripunktidest siseneva elektrienergia koguse avatud tarnija bilansipiirkonda (andmed sisalduvad raportis „BH_OS“) ning arvutab kogused koondsummana, mis tuleb bilansipiirkonnast maha lahutada (andmed sisalduvad raportis „BH_GO“).  Saadud summa jääb kõik võrguettevõtja bilansihalduri portfelli.

Katkematu avatud tarne ahel

Andmeladu jälgib, et kõik turuosalised on kaetud katkematu avatud tarne ahelaga. Avatud tarne ahel on leitav: http://elering.ee/andmeladu/