Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.04.12-    01.04.11-                                                             30.06.12     30.06.11

Müügitulu 18 857 16 122
Muud äritulud 8 5
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 152 8 651
Mitmesugused tegevuskulud 779 752
Tööjõukulud 1 058 955
Põhivara kulum 5 745 5 144
Muud ärikulud 26 5
ÄRIKASUM 2 105 620
Finantstulud 132 124
Finantskulud 1 590 1 903
PUHASKASUM 647
-1 158