Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.07.12-    01.07.11-                                                             30.09.12     30.09.11

Müügitulu 20 644 17 393
Muud äritulud 166 71
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 109 10 329
Mitmesugused tegevuskulud 760 755
Tööjõukulud 916 860
Põhivara kulum 5 580 5 274
Muud ärikulud 21 3
ÄRIKASUM  4 426
243
Finantstulud 79 237
Finantskulud 1 439 2 883
PUHASKASUM 3 065
-2 403