Dashboard!

Kasumiaruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                            01.10.12-    01.10.11-                                                             31.12.12     31.12.11

Müügitulu34 50427 781
Muud äritulud36061
Kaubad, toore, materjal ja teenused9 4968 210
Mitmesugused tegevuskulud1 234948
Tööjõukulud1 1931 157
Põhivara kulum5 8175 661
Muud ärikulud51110
ÄRIKASUM17 073
11 757
Finantstulud23220
Finantskulud1 9992 036
PUHASKASUM15 097
9 942