Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.01.13-    01.01.12-                                                             31.03.13     31.03.12

Müügitulu42 48134 464
Muud äritulud4217
Kaubad, toore, materjal ja teenused12 9399 155
Mitmesugused tegevuskulud944832
Tööjõukulud1 1621 084
Põhivara kulum5 5355 703
Muud ärikulud721
ÄRIKASUM21 93717 686
Finantstulud28151
Finantskulud1 3801 780
PUHASKASUM20 58416 058