Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.07.13-    01.07.12-                                                             30.09.13     30.09.12

Müügitulu 27 297 20 644
Muud äritulud 79 166
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 722 9 109
Mitmesugused tegevuskulud 849 760
Tööjõukulud 965 916
Põhivara kulum 5 637 5 580
Muud ärikulud 15 21
ÄRIKASUM  8 188
4 426
Finantstulud 5 79
Finantskulud 690 1 439
PUHASKASUM 7 503
3 065