Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.01.14-    01.01.13-                                                             31.03.14     31.03.13

Müügitulu43 40442 481
Muud äritulud39142
Kaubad, toore, materjal ja teenused10 92112 939
Mitmesugused tegevuskulud1 070944
Tööjõukulud1 2291 162
Põhivara kulum7 4725 535
Muud ärikulud527
ÄRIKASUM23 05121 937
Finantstulud128
Finantskulud2 3021 380
PUHASKASUM20 74920 584