Dashboard!

Kasumiaruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                           01.04.14-    01.04.13-                                                             30.06.14     30.06.13

Müügitulu 30 727 22 902
Muud äritulud 317 142
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 044 11 299
Mitmesugused tegevuskulud 827 780
Tööjõukulud 1 261 1 126
Põhivara kulum 7 651 5 565
Muud ärikulud 20 61
ÄRIKASUM 12 140 4 214
Finantstulud 36 28
Finantskulud 2 148 1 107
PUHASKASUM 10 029
3 134