Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.04.11-    01.04.10-                                                             30.06.11     30.06.10

Müügitulu 16 122 14 577
Muud äritulud 5 8
Kaubad, toore, materjal ja teenused 8 651 8 249
Mitmesugused tegevuskulud 752 791
Tööjõukulud 955 903
Põhivara kulum 5 144 5 687
Muud ärikulud 5 11
ÄRIKASUM 620 -1 056
Finantstulud 124 28
Finantskulud 1 903 1 798
PUHASKASUM -1 158
-2 826