Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.01.15     01.01.14                                                             31.03.15 *    31.03.14

Müügitulu 38 814 43 404
Muud äritulud 346 391
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 043 10 921
Mitmesugused tegevuskulud 1 097 1 070
Tööjõukulud 1 915 1 229
Põhivara kulum 9 229 7 472
Muud ärikulud 56 52
ÄRIKASUM 17 820 23 051
Finantstulud 0 1
Finantskulud 2 850 2 302
Puhaskasum 14 971 20 749
s.h Emaettevõtja osa kasumist 14 250 0
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist 720 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta