Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.10.11-    01.10.10-                                                             31.12.11     31.12.10

Müügitulu 27 781 30 300
Muud äritulud 61 5
Kaubad, toore, materjal ja teenused 8 210 11 462
Mitmesugused tegevuskulud 948 815
Tööjõukulud 1 157 1 163
Põhivara kulum 5 661 5 337
Muud ärikulud 110 10
ÄRIKASUM 11 757
11 516
Finantstulud 220 34
Finantskulud 2 036 1 888
PUHASKASUM 9 942
9 662