Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.01.16     01.01.15                                                             31.03.16    31.03.15*

Müügitulu45 06238 814
Muud äritulud489346
Kaubad, toore, materjal ja teenused12 2799 043
Mitmesugused tegevuskulud1 2711 097
Tööjõukulud1 9021 915
Põhivara kulum9 3979 229
Muud ärikulud2756
ÄRIKASUM 20 675 17 820
Finantstulud100
Finantskulud2 8832 850
Puhaskasum 17 802 14 971
s.h Emaettevõtja osa kasumist014 250
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist0720

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta