Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.04.16     01.04.15                                                            30.06.16    30.06.15 *

Müügitulu 23 298 23 155
Muud äritulud 616 443
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 002 9 062
Mitmesugused tegevuskulud 1 208 1 155
Tööjõukulud 1 796 1 829
Põhivara kulum 8 999 9 125
Muud ärikulud 62 78
ÄRIKASUM 846 2 349
Finantstulud 3 14
Finantskulud 2 839 2 863
Tulumaksukulu 7 750 5 000
Puhaskasum -9 740 -5 500
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 -5 512
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 12

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta