Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.07.16     01.07.15                                                            30.09.16    30.09.15 *

Müügitulu23 96424 446
Muud äritulud3632 424
Kaubad, toore, materjal ja teenused10 32010 640
Mitmesugused tegevuskulud932929
Tööjõukulud1 5961 600
Põhivara kulum8 8619 429
Muud ärikulud-12953
ÄRIKASUM 2 747 4 218
Finantstulud19
Finantskulud2 8702 847
Puhaskasum -121 1 380
s.h Emaettevõtja osa kasumist01 386
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist0-6

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta