Dashboard!

Kasumiaruanne

Tuhandetes eurodes

                                                            01.01.12-    01.01.11-                                                             31.03.12     31.03.11

Müügitulu34 46433 075
Muud äritulud17110
Kaubad, toore, materjal ja teenused9 15510 366
Mitmesugused tegevuskulud832722
Tööjõukulud1 084977
Põhivara kulum5 7035 165
Muud ärikulud217
ÄRIKASUM17 68615 948
Finantstulud15179
Finantskulud1 7791 906
PUHASKASUM16 05814 121