Dashboard!

KSH aruanne

Valminud on täiendatud KSH aruanne (teemaplaneeringule seisuga 03.07.2015).

Tutvu täiendatud KSH aruandega siin.         

Tutvu vastuvõetud täiendatud teemaplaneeringuga siin.


 

Valminud on KSH aruanne. KSH eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele koostatavasse planeeringusse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju, vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused ning eelistatuim planeeringulahendus.

Tutvu seisukohtade küsimiseks esitatud KSH aruandega siin.

Samuti on võimalik tutvuda programmi lisadega:

Lisa 1 - KSH programm

Lisa 2 - Märgistamist vajavad liini lõigud Harju-, Lääne- ja Pärnumaal

Lisa 3 - Müra mõõtmine

Pärast KSH aruandele seisukohtade küsimist toimub KSH aruande ja planeeringu lahenduse avalikustamine ja avaliku arutelu koosolekud. Avalikustamisel ja avalikul arutelul saadud ettepanekutele täiendatud aruanne saadetakse Keskkonnaametisse heakskiitmiseks. Heaks kiidetud aruandega seab Keskkonnaamet planeeringule keskkonnaatinigmused, mida tuleb täita.