Dashboard!

Kilingi-Nõmme - Riia TEC II 330 kV õhuliin

Uus Kilingi-Nõmme − Riia TEC II 330 kV õhuliin tõstab elektrienergia varustuskindlust Eestis, Lätis ning Läänemere piirkonnas. Elektriliini ehitusel on oluline julgeolekupoliitiline tähendus Eestile ja teistele Baltimaadele – ülekandeliini olemasolu on tehniliseks eeltingimuseks, et võimaldada Eestil koos teiste Balti riikidega lülituda sünkroontööle Euroopa elektrivõrkudega ning ühtlasi desünkroniseerida Baltimaad Venemaa elektrisüsteemist.


Uue kõrgepingeliini rajamiseks on Elering AS ning Pärnu ja Viljandi maavalitsused sõlminud koostöökokkulepe, mille alusel algatati maakonna planeeringuid täpsustav teemaplaneering „Kilingi-Nõmme − Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Maakonna planeeringuid täpsustavad teemaplaneeringud „Kilingi-Nõmme − Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ on võetud vastu ja suunatud avalikule väljapanekule:

  • planeeringu avalik väljapanek toimub 27. novembrist 2014 kuni 5. jaanuarini 2015.a
  • avalikud arutelud 10. veebruaril 2015

Täpsem teave teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta on siin.
Vastuvõetud teemaplaneeringutega saab tutvuda siin.
KSH aruande eelnõuga saad tutvuda siin.