Dashboard!

KSH aruanne

KSH käigus hinnati Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini rajamise ja käitamisega kaasneda võivaid negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale ning anti soovitusi oluliste negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks. Mõju hindamise tulemused on esitatud KSH aruandes.

KSH aruande avalik väljapanek toimub 27. novembrist 2014 kuni 5. jaanuarini 2015.a ja avalik arutelu 10. veebruaril 2015. Vaata täpsemat teavet teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise kohta siin.

Tutvu avalikustamisele esitatud KSH aruandega siin.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Lisa 1 - "Kilingi-Nõmme - Riia TEC-2 330kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine". KSH programm

Lisa 2 -  Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme-Riia TEC-2 330kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine Keskkonnaameti poolt

Planeeringuga saab tutvuda siin.