Dashboard!

Finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes

Varad                                                    31.03.11    31.03.10

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 50 348 15 076
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 18 282 16 046
Käibevara kokku 68 630 31 121
Põhivara 358 888 354 126
VARAD KOKKU 427 518 385 248

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 0 353
Võlad tarnijatele ja muud võlad 29 929 28 417
Lühiajalised kohustused kokku 29 929 28 770
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 185 841 185 324
Muud pikaajalised kohustused 37 749 22 144
Pikaajalised kohustused kokku 223 590 207 469
KOHUSTUSED KOKKU 253 519 236 239

Omakapital

Aktsiakapital 140 000 134 214
Kohustuslik reservkapital 2 815 2 815
Jaotamata kasum 31 185 11 980
OMAKAPITAL KOKKU 173 999
149 009
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 427 518 385 248