Dashboard!

Piirangud ja ohud liini kaitsevööndis tegutsemisel

Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud:

  • tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele;
  • põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni või tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda;
  • korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi.

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud:

  • ehitada, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid;
  • teha mis tahes kaeve-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-ja maaparandustöid;
  • teha tuld, istutada ning langetada puid;
  • sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri;
  • ehitada traattarasid ning rajada loomade joogikohti;
  • maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit ning ladustada ja teisaldada raskusi.

Elektripaigaldise kaitsevööndis oleva maa-ala, õhuruumi või veekogu valdaja peab lubama elektripaigaldise omanikul korraldada elektripaigaldise ja selle kaitsevööndi hooldustöid. Hooldustööde toimumisajast ning kestvusest teavitatakse maaomanikke ette.

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või kahjustumise ohu tekkimist. Elektripaigaldise kahjustamise või selle ohu korral tuleb rakendada abinõusid edasise kahju tekkimise vastu ja viivitamata teavitada tekkinud olukorrast elektripaigaldise omanikku.


Tegutsemine liinide kaitsevööndis on reguleeritud Ehitusseadustiku §-de 70 ja 77 ja majandus- ja taristuministri määrusega.