Dashboard!

Pinge reguleerimine

Pinge ja reaktiivvõimsuse bilansi reguleerimisega tagab Eleringi juhtimiskeskus kogu põhivõrgu ulatuses lubatava pingetaseme ja energia ülekandel tekkivate kadude seisukohast optimaalse talitluse.

Pingetaseme paremaks hoidmiseks ja lisakadude tekkimise vähendamiseks on eelistatud võimalikult minimaalne reaktiivvõimsuse vahetus erineval pingeastmel võrkude, võrguga ühendatud tarbijate, erinevate võrgu geograafiliste regioonide ning naabersüsteemide vahel.

Võrgust väljuva või võrku siseneva reaktiivvõimsuse tasustamisel lähtutakse põhimõttest, et kui reaktiivvõimsuse voog on võrguettevõtja jaoks juhitamatu, siis maksab selle põhjustaja võrguettevõtjale iga liitumispunkti läbinud kVarh eest.

Kui aga võrguettevõtja saab kasutada reaktiivvõimsust enda võrgu pinge reguleerimiseks, siis maksab selle eest omakorda võrguettevõtja. Ajal kui pinge hoidmise funktsioon on aktiveeritud, ostab ning müüb Elering elektrijaamadele reaktiivenergiat hinnaga 0,064 eurosenti/kvarh. Viimane moodus on kasutusel näiteks selliste põhivõrguga liitunud elektrijaamade puhul, mis võimaldavad süsteemile küllaldases ulatuses pingetoetust. Elektrijaamadel, kes täiendavalt soovivad Eleringile osutada pinge reguleerimise teenust, tuleb sellekohane sooviavaldus edastada Eleringi kliendihaldurile. Vastavat soovi avaldanud elektrijaamadega, millel reaktiivenergia voogu on Eleringil võimalik juhtida, sõlmitakse reaktiivvõimsuse kompenseerimise teenuse leping.