Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.07.12-    01.07.11- Rahavood äritegevusest                      30.09.12     30.09.11

Kasum/kahjum enne maksustamist 3 065 -2 403
Korrigeerimised
Kulum 5 580 5 274
Kokku käibevarade netomuutus 3 805 -1 549
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -3 584 373
Muud korrigeerimised -9 104 1 562
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
-238
3 257

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -14 784 -12 930
Muud investeeringud -1 946 0
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 17 000 -22 000
Laekunud materiaalse põhivara müügist 54 60
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 324
-34 870

Rahavood finantseerimistegevusest

Arvelduskrediidi muutus 0 -10
Emiteeritud võlakirjad 0 221 531
Pikaajaliste laenude tagasimakse 0 -187 000
Sissemaks aktsiakapitali 0 9 890
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0
44 412
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 86
12 798
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 7 639
29 564
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 7 725
42 363