Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.01.13-    01.01.12- Rahavood äritegevusest                      31.03.13     31.03.12

Kasum/kahjum enne maksustamist20 58416 058
Korrigeerimised
Kulum5 5355 703
Kokku käibevarade netomuutus-784-2 251
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus7 162-7 070
Muud korrigeerimised5 1761 377
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
37 67313 817

 

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-15 778-15 498
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi054
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus018 000
Laekunud materiaalse põhivara müügist8222
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-15 696-33 422

Rahavood finantseerimistegevusest

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU00
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus21 978-19 606
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses12 95623 550
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus34 9343 944