Dashboard!

Rahavoogude aruanne

  Tuhandetes eurodes

                                                         01.04.13-    01.04.12- Rahavood äritegevusest                     30.06.13     30.06.12

Kasum/kahjum enne maksustamist3 134647
Korrigeerimised
Kulum5 5655 745
Kokku käibevarade netomuutus8 884872
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus871138
Muud korrigeerimised1 1011 704
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
19 556
9 106

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-28 662-18 415
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus11 00013 000
Laekunud materiaalse põhivara müügist04
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-17 662
-5 411

Rahavood finantseerimistegevusest

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU00
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus1 894
3 695
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses34 934
3 944
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus36 828
7 639