Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.10.14-    01.10.13- Rahavood äritegevusest                      31.12.14     31.12.13

Kasum/kahjum enne maksustamist11 87117 729
Korrigeerimised
Kulum8 2506 924
Kokku käibevarade netomuutus-8 093-3 633
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus2 7541 271
Muud korrigeerimised2 180938
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
16 96223 229

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused-9 785-68 090
Laekunud ülekoormuse tulu eest11 7950
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid032
Laekunud materiaalse põhivara müügist08
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU2 010-68 050

Rahavood finantseerimistegevusest

Arvelduskrediidi netomuutus0-10 274
Saadud pikaajalised panga laenud054 970
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU044 696
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus18 972-125
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses12 8971 271
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus31 8691 145