Dashboard!

Rahavoogude aruanne

 Tuhandetes eurodes

                                                         01.04.11-    01.04.10- Rahavood äritegevusest                      30.06.11     30.06.10

Kasum/kahjum enne maksustamist -1 158 -2 826
Korrigeerimised
Kulum 5 144 5 687
Kokku käibevarade netomuutus 8 199 5 083
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -9 518 -1 365
Muud korrigeerimised 1 696 2 406
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU
4 363
8 985

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -25 063 -8 918
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 0
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 0 0
Laekunud materiaalse põhivara müügist 0 4
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -25 063
-8 914

Rahavood finantseerimistegevusest

Muud lühiajalised võlakohustused 0 0
Arvelduskrediidi muutus 10 -348
Emiteeritud võlakirjad -93 0
Saadud pikaajalised panga laenud 0 151
Pikaajaliste laenude tagasimakse 0 0
Sissemaks aktsiakapitali 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -83 - 198
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -20 783
-126
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 50 348
15 076
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 29 564
14 950