Dashboard!

Rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

                                                           01.07.15     01.07.14 Rahavood äritegevusest                       30.09.15 *    30.09.14

Kasum/kahjum enne maksustamist 15 851 28 862
Korrigeerimised
Kulum 27 784 23 023
Kokku käibevarade netomuutus 8 128 5 986
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -8 930 -10 434
Muud korrigeerimised -4 544 -3 937
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 33 289 43 500

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 867 -95 910
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 15 280 19 995
Laekunud ülekoormuse tulu eest 20 970 9 179
Muud investeeringud -52 209 0
Laekunud põhivara müügist 218 31
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -40 608 -66 704

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud pikaajalised (panga)laenud 31 968 34 955
Dividendimaksed -20 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 11 968 34 955
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 4 649 11 752
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 32 858 1 145
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 37 507 12 897

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta